Wzniesienia i delikatne pofałdowanie terenu urozmaicają otoczenie. Wprowadzają do ogrodu odrobinę tajemniczości i umożliwiają niebanalne urządzenie działki. Sprawiają, że ogród staje się dynamiczny. Wzniesienia, łagodne pagórki i nie­wielkie skarpy ograniczone niskimi murkami oporowymi przełamują w dużych ogrodach monotonię płaskiej działki i dzieląc ją, powo­dują, że staje się bardziej kameral­na. W małych ogrodach pofałdo­wania terenu dają wrażenie rozle­głej przestrzeni i tworzą iluzję, że jest on większy niż w rzeczywi­stości. Poza tym sprawiają, że ogród wydaje się starszy, bo rośli­ny posadzone na nasypie są nie tylko dobrze wyeksponowane, ale też wyglądają na większe.

Podwyższenie powierzchni działki jest również korzystne z innego po­wodu - zamiast usuwać ziemię po­chodzącą z wykopu pod fundamenty albo staw, można ją wykorzystać w ogrodzie i zaoszczędzić pieniądze przeznaczone na jej wywóz. Do formowania wzniesień, dzięki którym ogród staje się bajkową krainą, nada­je się gleba z wykopów, na przy­kład pod fundamenty. Zwykle jest ona piaszczysto-gliniasta lub piaszczysta. Wzniesienia można też usypywać z pospólki (jest to naturalna mieszanina piasku i żwi­ru), którą kupuje się w żwirow­niach. W nasypach można ukryć rozdrobniony gruz i inne trwale resztki materiałów budowlanych (takie, które mimo upływu czasu nie będą zmieniały swojej objęto­ści).